Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
 
Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Dat is een overlegorgaan waarin een evenredige afvaardiging van ouders en personeelsleden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen op het (voorgenomen) beleid van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag wordt op de Pionier vertegenwoordigd door de directeur, Nicole van Eert-Maas.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten.

De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht t.a.v. een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag. Deze rechten kunnen per geleding verschillen, afhankelijk van het onderwerp.

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgesteld.

Schoolraad (SR)

Basisschool De Pionier heeft naast de MR ook een Schoolraad. De SR bestaat uit alle MR leden aangevuld met een aantal ouders en is er om een grotere betrokkenheid van ouders bij het beleid op school te realiseren. Waar de MR vooral een aantal formele rechten en plichten heeft, vindt alle overleg plaats met de gehele SR. De SR functioneert als klankbord en als adviesorgaan voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. De directie heeft binnen de SR een toelichtende en adviserende rol en wil de SR steeds meer zien als een constructieve, strategische gesprekspartner bij zaken die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. Bij de openbare MR/SR-vergaderingen is de directie dan ook altijd aanwezig om de leden zo nodig te informeren en hun meningen te horen.

Op Basisschool de Pionier vergaderen de MR en SR gezamenlijk, ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn deels openbaar. De notulen van de vergaderingen kunt u vinden op de website.

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten horen wij graag wat er speelt in algemene zin. U kunt ons dan ook altijd benaderen over mogelijke gespreksonderwerpen.

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij een van de leden; of door een e-mail te sturen naar: mrdepionier@skozok.nl

Samenstelling van de MR/SR:

Oudergeleding MR/SR
vacature - Voorzitter/MR-lid
Mayke Paeshuyse - Secretaris/MR-lid (vervangend voorzitter)
Thijs Dorssers - MR-lid
Wilfred van de Heuvel - SR-lid
Dominique van de Burght - SR-lid
Angelique van Hout - SR-lid
Ivette Willems 

Personeelsgeleding
Marieke Dahmen- MR-lid
Natasja Vlassak - MR-lid
Daisy Bongers - MR-lid

Notulen MR