Dagopvang

  • Kindercrèche De Horizon

Kindercrèche de Horizon

De kindercrèche is laagdrempelig en heeft veel ruimte voor flexibele opvang.
Deze nieuwe soort kinderdagverblijven bieden letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor flexibiliteit.
Het gaat om locaties met grote ruimten, waardoor de mogelijkheid bestaat om extra kinderen te laten spelen. Hierdoor kunnen we ook halve dagopvang aanbieden; alles tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Ouders mogen rekenen op dezelfde pedagogische kwaliteit als men gewend was bij Kinderstad.
De prijs is bovendien erg aantrekkelijk en concurrerend.

In onze Kindercrèche werken we met een verticale groep: kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren van elkaar.
Samen in 1 groep. Vergelijkbaar met een gezin, waar ook kinderen van verschillende leeftijden samen opgroeien.
In deze informatie kunt u lezen hoe we zorgen dat kinderen zich veilig voelen en spelenderwijs leren van elkaar.

Voordelen van verticale groepen:
Uw kind blijft gedurende de opvang, 4 jaar lang, in dezelfde groep.
Dat geeft veel stabiliteit, vertrouwen en rust.
Kinderen kunnen vanuit deze geborgenheid zich goed ontwikkelen.
Ook kunnen broertjes en zusjes bij elkaar blijven in dezelfde groep.

Kinderen leren van elkaar:
in een groep met verschillende leeftijden zijn ze eerst de jongste, maar worden de oudste.
De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen.
De oudste kinderen vinden het heel leuk dat ze die rol krijgen dat ze mee mogen helpen.
Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.

Onze medewerkers leren uw kind goed kennen, ze bouwen een hechte vertrouwensband op.
We weten dat veel kinderen zich dit later ook nog kunnen herinneren.

Onze beroepskrachten zijn zich bewust van de verschillende leeftijden en zorgen voor afwisseling, uitdaging.
Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen.
En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.

De verticale groep heeft ook voor ouders voordelen, u leert de beroepskrachten goed kennen.
Komt u gerust met vragen over de opvoeding of iets wat u opvalt of over twijfelt bij uw kind!
Omdat u ook de andere ouders leert kennen, kunt u samen praten over opvoeding en de kinderen.
U zult zien dat veel ouders met dezelfde vragen en problemen zitten.

Uw kind krijgt volop aandacht In een groep is het belangrijk dat ieder kind aandacht krijgt.
Wij zijn hier heel bewust mee bezig en hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:
• We begroeten en verwelkomen ieder kind.
• We geven een knuffel, een aai over de bol of complimentjes
• We houden rekening met de wensen van ieder kind, ieder kind mag kiezen wel of niet mee te doen aan een activiteit.
• We reageren op signalen van ieder kind. Zo kan uw kind ervaren, dat het zelf kan aangeven wat het wil of niet wil.
• We spelen met ieder kind, samen een spelletje doen, een boekje lezen of samen op een andere groep iets gaan halen.
• We geven ieder kind de ruimte om emoties op de eigen manier te uiten. Dit doen we door verdriet, angst, boosheid en blijheid serieus te nemen en te benoemen. Is uw kind verdrietig dan vragen we waarom, troosten we en geven een knuffel.
• We zorgen dat ieder kind een eigen mandje heeft om persoonlijke spullen in te doen, zoals een speen of een knuffel. Uw kind kan dit pakken als het verdrietig is of gaat slapen.
• We zetten jarige kinderen in het zonnetje! Zo voelt uw kind zich bijzonder en belangrijk. We zingen samen liedjes voor uw kind, maken een feestkroon en hangen een verjaardagsplaat op de deur, zodat iedereen kan zien dat uw kind vandaag jarig is.

Aandacht voor de groep:
We vinden het belangrijk dat er rust en veiligheid is in de groep.
Daarom zorgen we voor een vast dagritme, waarin we iedere dag dingen herhalen.
Dat geeft kinderen veel houvast, ze herkennen het samen eten, spelen, zingen, drinken, slapen op vaste momenten.
Ook noemen we de kinderen vaak bij hun naam en betrekken we ze bij elkaar: elkaar helpen, elkaar troosten, samen de medewerkers helpen, samen spelen in kleine groepjes.
Onze medewerkers spelen mee en bevorderen het spel tussen de kinderen. 

Verzorging en spelen:
Verzorging en spel gaat heel goed samen.
We betrekken de peuters bij de verzorgingsmomenten van de baby’s. Natuurlijk houden we een oogje in het zeil.
Tijdens de verzorging voeren we gesprekjes met de peuters of bevorderen gesprekjes onderling.
Ook betrekken we de baby’s bij activiteiten van een klein groepje kinderen. De baby kijkt mee en kan reageren op wat er gebeurt.

De baby’s krijgen voldoende rust en geborgenheid.
We volgen het dagritme van de baby en baby’s hebben hun eigen activiteitenhoek in de groep.
We zorgen er ook voor dat de grotere kinderen rustig spelen tijdens de slaapmomenten van baby’s.
Zo leren zij rekening te houden met elkaar.

Speelhoeken en rustige hoeken:
In onze grote groepsruimte zijn er verschillende activiteitenhoeken, zoals een speelhuis, poppenhoek, bouwhoek.
De baby’s hebben hun eigen speelgedeelte, zodat zij rustig kunnen kruipen en rondkijken.
In de peuterhoeken kunnen peuters zelf speelgoed pakken, dat bevordert hun zelfstandigheid.
We zorgen voor speelgoed en spelmateriaal voor alle leeftijden.

Ons team:
Uiteraard werken wij met professionele beroepskrachten.
Daarnaast bieden we plaats aan een stagiaire, want we geven graag iedereen de kans dit beroep goed te leren.
De medewerkers verdelen de taken onderling, passend bij hun interesse en kwaliteiten.
Er vindt ook geregeld uitwisseling plaats tussen de locaties onderling, zo leren we van elkaar.

Onze medewerkers volgen een vast dagprogramma, maar kunnen hierin ook flexibel zijn, zodat er ruimte is voor spontane activiteiten. We willen aansluiten op het spel en de behoeftes die de kinderen aangeven, dan schuiven we ‘ons eigen programma’ even opzij.

Meer weten over onze pedagogische aanpak?
Vraag naar ons pedagogisch werkplan! 

Relevante formulieren & folders